Eesti Mälumänguliit

 

Protestide esitamise ja lahendamise ning mängutabeli korrigeerimise juhend

 

 

1. Kui vähegi võimalik, tuleb protestid esitada enne mängu lõppu. Laekunud protestid lahendatakse võimalikult samuti enne mängu lõppu (tulemuste lõplikku väljakuulutamist), välja arvatud punktis 4 nimetatud juhul. Protestid lahendatakse mängujuhtide poolt. Mängujuhtide otsus on üldjuhul lõplik.

 

2. Mängu ajal esitatud protesti kohta tehtud otsust on võimalik protestida ainult juhul, kui pärast mängu lõppu esitatakse faktid koos allikatega, mis tõendavad protesti põhjendatust.

 

3. Pärast mängu lõppu võib esitada proteste järgmistel juhtudel:

3.1. kui punktiarvestuses on leitud aritmeetilisi vigu;

3.2. kui leitakse faktid (ja esitatakse koos allikatega), mis tõendavad mõne mängujuhtide antud vastuse ekslikkust või paralleelsete õigete vastuste olemasolu;

3.3. kui leitakse faktid (ja esitatakse koos allikatega), mis tõendavad mõne küsimuse eksitavat sõnastust.

 

4. Kahtluse korral, et on olemas punktis 3.2 või 3.3 nimetatud faktid, kuid neid ei ole võimalik enne mängu lõppu kontrollida, on soovitav esitada esialgne protest siiski enne mängu lõppu ja täiendada seda leitud faktidega hiljem. Punktis 3.3 nimetatud juhtumil on mängujuhtidel soovitav kaaluda küsimuse kohest tühistamist ja asendamist. Juhul kui mängija ei ole ettenähtud ajaks esialgset protesti täiendanud, on mängujuhtidel soovitav ka ise pärast mängu lõppu protesti kontrollida ja punktis 3.2 või 3.3 nimetatud faktide leidmisel mängutabelit korrigeerida. Küsimust võib pärast mängu lõppu tühistada ainult punktis 3.3 nimetatud faktide tõendamisel, kui asjakohane protest oli esitatud juba enne mängu lõppu.

 

5. Kui mängijatelt ei ole laekunud proteste enne mängu lõppu, on mängujuhtidel omal algatusel hiljem õigus mängutabelit korrigeerida üksnes punktides 3.1 ja 3.2 nimetatud asjaoludel.

 

6. Pärast mängu lõppu võib proteste esitada või faktidega täiendada elektronkirja teel või Kilvafoorumis või muul kirjalikul viisil, muude võimaluste puududes telefoni teel. Kirjalik esitus peab sisaldama märget “protest” ning asjakohaseid fakte koos allikatega.

 

7. Pärast mängu lõppu esitatakse protestid kas ühele mängujuhtidest või juhatuse liikmetest. Kilvafoorumis esitatavatele protestidele lisatakse kuupäev ja kellaaeg.

 

8. Pärast mängu lõppu võib proteste esitada kuni esimese mängujärgse tööpäeva kella 14-ni.

 

9. Mängujuhtidele saadetud protestid lahendatakse 3. tööpäeva kella 21-ks. Mängujuhid teevad lõpliku otsuse või saadavad protesti arutamiseks edasi juhatusele. Juhatus lahendab protesti lõplikult mängujärgse 5. tööpäeva kella 21-ks vastavalt punktile 10.

 

10. Juhatusele otse saadetud protestid lahendatakse 3. tööpäeva kella 21-ks. Juhatuse otsus on kehtiv vähemalt 3 juhatuse liikme poolthäälega. Vajaduse korral võib juhatuse liige määrata enda asendaja protestide lahendamiseks.

 

11. Kõigist pärast mängu lõppu laekunud protestide lahendustest ja mängutabeli korrigeerimistest avaldatakse teade internetilehel www.kilb.ee.